Su Co Pho Hoa

Phổ Hòa được gặp Thầy nhân lễ Vu Lan 2003, khi đó, Phổ Hòa không biết khổ là gì và từ đâu đến! Khi có những chuyện không vừa ý, không vui, chỉ trách móc, đổ lỗi cho người và hoàn cảnh.

Thầy đã từng bước khai thị cho Phổ Hòa biết khổ là gì và do ai làm mình khổ. Từ đó, Phổ Hòa theo Thầy tu học và kết duyên Giác ngộ với Quý Thầy qua các công việc ở Thiền Viện. Khi Thầy giúp Phổ Hòa nhận thức được chỉ có Giác ngộ mới sống tự do,tự tại trong mọi hoàn cảnh nên Phổ

Hòa phát nguyện xin xuất gia theo Quý Thầy tu học. Thời gian đầu theo Thầy, Phổ Hòa chỉ mong Giác ngộ để làm được tất cả mọi việc như Thầy. Chính vì cái nhân đó mà Phổ Hòa cứ phóng ra làm việc nên không thể nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của Thầy. 

Bằng Tuệ giác, tình thương và diệu dụng không thể nghĩ bàn, Thầy đã giúp Phổ Hòa nhận ra, “đi xuất gia cầu Giác ngộ, giải thoát cái Tôi sanh tử, cứu độ chúng sanh, chứ không phải Giác ngộ để làm được tất cả việc” lời khai thị của Thầy đã đánh thức cái nhân lệch lạc của Phổ Hòa. Ngay đó, Phổ Hòa bắt đầu phát tâm cầu Giác Ngộ, nghi sâu cái Tôi sanh tử của mình và nguyện đi trọn con đường Giác ngộ, giải thoát.

Niềm vui lớn nhất là Phổ Hòa được sống và tu học trong Tăng đoàn và môi trường Giác Ngộ.  Luôn được được quý Thầy khai mở và điểm hóa nên mỗi người từng bước nhận ra những mê lầm vướng mắc trong tâm của mình, một lòng phát tâm cầu Giác ngộ, nghi sâu cái Tôi sanh tử, nhờ vậy huynh đệ sống hòa hợp vui vẻ như sữa hòa với nước.

Phổ Hòa xin phát nguyện Giác Ngộ, Giải Thoát cái Tôi sanh tử trong đời này và mang tinh thần Giác Ngộ chia sẻ với mọi người để đền ơn quý Thầy, ơn cha mẹ và ơn tất cả đàn na, tín thí.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center